Ansvar för trivsel

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar.

För vem gäller reglerna?

Trivselreglerna gäller inte bara dig som är bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Det är du som ägare av bostadsrätten som är ansvarig för de som vistas i lägenheten och föreningens gemensamma utrymmen.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?

Om trivselreglerna inte följs kan du få en varning av styrelsen. Du kan också bli avstängd från att använda gemensamhetslokalen eller gemensamma utrymmen. Vid upprepade varningar kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar.

Har du frågor?

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Om allmän aktsamhet

 • Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. 
 • Om någon skada inträffar i huset ta i första hand kontakt med fastighetsskötarfirman.
 • Först i andra hand eller om du inte får den hjälp du behöver ska styrelsen kontaktas.

Om säkerhet 

 • Kontrollera att grind och ytterdörr i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta. 
 • Ser du en okänd person som ser misstänkt ut ta kontakt med polisen.
 • Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.

Brandsäkerhet och utrymning

För att minimera risken för anlagd brand och skapa bra förutsättningar för utrymning är det viktigt att gemensamma utrymmen hålls fria och dörrar mellan brandceller hålls stängda.

Kom ihåg att trapphuset är din utrymningsväg och att utrymning i ett rökfyllt trapphus under stress väsentligt försvåras om det står möbler, barnvagnar eller liknande i vägen.

 • I trapphus och övriga gemensamma utrymmen får barnvagnar, rullatorer, möbler, leksaker, skor och annat löst material ej förvaras.
 • Dörrar ska alltid hållas stängda för att minska risk för spridning av brand och rök.
 • I lägenhetsförråd och garage får inga brandfarliga varor förvaras. Hit hör vätska i form av exempelvis t-röd, spolarvätska och tändvätska samt gaser såsom gasol och många sprejburkar. I en bil får dock en reservdunk med drivmedel förvaras
 • I lägenheten och på balkongen får brandfarlig vätska och gas förvaras enligt föreskrifter från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 
 • I cykelrummet får inte förvaras moped, motorcykel, fyrhjuling eller liknande bränsledrivna fordon.
 • I cykelrummet får inte förvaras drivmedel utöver det som ryms i fordonets tank.
 • Rekommendationen är att ha en 6 kg pulversläckare, eller två stycken 3 kg släckare i lägenheten.
 • Rekommendationen är att funktionstesta brandvarnare varje månad samt när du varit bortrest en längre tid.

Läs mer kring brandsäkerhet i flerbostadshus enligt föreskrifter från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).   

Läs mer hur du skyddar dig mot brand hemma.

Balkonger & uteplatser

Balkonger och uteplatser får inte användas för:

 • Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
 • skakning av mattor, sängkläder mm.
 • Blomlådorna ska hänga på insidan av balkongräcket
 • Se till att balkongdörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

Grillning

Användning av elgrill är tillåten på balkong och uteplats.

Att även en elgrill ryker något är oundvikligt så visa dina grannar hänsyn genom att minimera rök och os, t ex genom att välja en elgrill med lock och/eller med vattenbad.

El-rökar är inte tillåtna och för tydlighetens skull alltså inte heller gasol-, kol-, engångsgrillar eller liknande.

Grillning är för närvarande inte tillåten på innergården.

Gemensamma utrymmen

Med gemensamma utrymmen menas innergård, källare, trapphus och vind.

I gemensamma utrymmen ansvarar vi tillsammans för god ordning.

Det är inte tillåtet att röka i våra gemensamma utrymmen undantaget gemensamhetslokalens balkong, den som hyr gemensamhetslokalen ansvarar då för att fimpar städas undan på ett brandsäkert sätt.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten, dvs varken på innergård, balkonger eller uteplatser.

Avfallshantering

Föreningen källsorterar avfallet. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i miljöhuset. Miljöhuset är inte till för grovsopor utan för matavfall, restavfall samt förpacknings- återvinning. Det är absolut förbjudet att ställa något på golvet. Är kärlen fulla så locken inte går att stänga får man vänta tills de är tömda.

Föreningen har inget grovsoprum men tillhandahåller insamling av grovt avfall två gånger per år (vår och höst) samt insamling av julgranar i mitten av januari.

Cyklar, barnvagnar, rullatorer 

Cyklar ska förvaras i de cykelställen som finns på gården eller angiven plats i cykelrum i fastigheten. Inga cyklar, barnvagnar eller rullatorer får stå i trapphuset eller vindsgångar pga av brandskydd eller hinder vid framkomlighet. Mopeder ska stå i garaget och inte på någon annan plats i fastigheten.

Trapphus

I trapphusen får av brandsäkerhets- och utrymningsskäl, ingenting förvaras. Det gäller även dörrmattor.

Förråd

I förråden får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna måste ovillkorligen hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förråden.

Antenner

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke. Inga paraboler tillåts heller på taken.

Husdjur

Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i direkt anslutning till fastigheten, i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

Fyrverkerier

Fyrverkerier får inte avfyras från gården eller balkonger och uteplatser.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trappa, hiss och gemensamhetslokal. Reglerna gäller dygnet runt. Bullrande arbeten (exempelvis borrning) får endast förekomma mellan kl 9-19. 

Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andrahand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och ska innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.

Läs mer på sidan om Andrahandsuthyrning

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, sätta upp en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när det utförs störande arbete i lägenheten.